Akceptujeme tieto spôsoby platby:


OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.COFFEE-BOARD.SK

 

ČLÁNOK 1.
VYMEDZENIE POJMOV

 

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Blue-board s.r.o. (ďalej aj ako „obchodné podmienky" alebo „VOP") nasledujúce pojmy budú mať v týchto obchodných podmienkach nižšie uvedený význam:

1.1. Predávajúcim alebo prevádzkovateľom internetového obchodu www.coffee-board.sk je spoločnosť Blue-board s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 132, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, IČO: 46 495 657, DIČ: 2820014032, e-mail: info(at)coffee-board.sk, tel. č.: +421 949 428 162 (ďalej len ako „Predávajúci").

1.2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského alebo iného oprávnenia alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim.(ďalej len ako „Kupujúci").

1.3. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikajúcej na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa zákona č. 513/19914 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v prípade fyzickej osoby podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k tovaru ponúkanému Predávajúcim na internetovej stránke www.coffee-board.sk uzatvorená za podmienok ďalej uvedených v týchto obchodných podmienkach.

1.4. Tovarom sú kávové produkty v ponuke internetového obchodu www.coffee-board.sk, ktoré sú uvedené a bližšie špecifikované na internetovej stránke coffee-board.sk (ďalej len ako „Tovar").

1.5. Objednávka - je objednanie Tovaru Kupujúcim prostredníctvom objednávkového formuláru zverejneného na stránke Predávajúceho www.coffee-board.sk alebo formou emailovej správy zaslanej na info(at)coffee-board.sk za podmienok ďalej uvedených v týchto obchodných podmienkach.

1.6. Kúpna cena — cena Tovaru uvedená pri konkrétnom jednotlivom Tovare na internetovej stránke www.coffee-board.sk v mene EUR bez DPH resp. s DPH.

1.7. Bankovým účtom je bankový účet Predávajúceho s IBAN: SK7683300000002601262275, BIC: FIOZSKBAXXX vedený v mene EUR v banke Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01.

1.8. Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji je zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

1.9. Občianskym zákonníkom je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

1.10. Obchodným zákonníkom je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.11. Zákon o ochrane spotrebiteľ a je zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení.

1.12. Zákonom o elektronickom obchode je zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. v platnom znení.

1.13. Spotrebiteľom je Kupujúci — fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom podľa príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

ČLÁNOK 2.
OBJEDNÁVKA

 

2.1. Objednávku Tovaru na internetovej stránke Predávajúceho www.coffee-board.sk môže Kupujúci realizovať prostredníctvom:

 1. objednávkového formulára dostupného na stránke www.coffee-board.sk
 2. zaslaním emailovej správy na info(at)coffee-board.sk

2.2. V prípade Objednávky prostredníctvom objednávkového formulára uvedie Kupujúci údaje potrebné na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a vystavenie faktúry za dodanie Tovaru uvedené v tomto formulári.

2.3. V prípade realizovania Objednávky podľa bodu 2.1 písm. c) tohto článku obchodných podmienok uvedie Kupujúci nasledujúce údaje:

 1. meno a priezvisko resp. obchodné meno Kupujúceho
 2. adresa trvalého bydliska resp. adresa sídla Kupujúceho
 3. adresa dodania Tovaru, pričom v prípade, že túto neuvedie, považuje sa za adresu dodania Tovaru miesto trvalého bydliska resp. sídla Kupujúceho podľa písm. b)
 4. IČO a DIČ v prípade, že sa jedná o právnickú osobu resp. fyzickú osobu podnikajúca na základe živnostenského alebo iného oprávnenia
 5. kontaktné údaje Kupujúceho — telefónne číslo a emailovú adresu Kupujúceho.

2.4. Objednávka sa považuje za akceptovanú Predávajúcemu momentom, jej potvrdenia zo strany Predávajúceho, ktorý o prijatí Objednávky Kupujúceho zašle Kupujúcemu emailovú správu na adresu podľa bodu 2.3 písm. e) týchto obchodných podmienok. V potvrdení o prijatí Objednávky Predávajúci uvedie, že akceptuje Objednávku Kupujúceho, pričom zároveň uvedie predmet Objednávky, číslo Objednávky, kúpnu cenu Tovaru a cenu za dodanie Tovaru.

2.5. Predávajúci je povinný elektronicky potvrdiť Objednávku podľa bodu 2.1 týchto VOP bezodkladne po jej doručení. Objednávka a potvrdenie o prijatí Objednávky sa považujú za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.

2.6. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom doručenia akceptácie Objednávky Predávajúceho v súlade s bodom 2.4 tohto článku obchodných podmienok Kupujúcemu.

2.7. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a
nákupnými podmienkami internetového obchodu www.coffee-board.sk .

2.8. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej Objednávky, resp. Kúpnej zmluvy.

 

ČLÁNOK 3.
ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 

3.1. Kupujúci má právo zrušiť svoju Objednávku bez udania dôvodu a to až do momentu odoslania objednaného Tovaru Kupujúcemu v súlade s týmito obchodnými podmienkami zo skladu Predávajúceho. Zrušenie Objednávky je Kupujúci povinný zaslať vo forme emailovej správy na info(at)coffee-board.sk .

3.2. Informácia o odoslaní Tovaru bude Predávajúcim Kupujúcemu zaslaná na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim pri Objednávke Tovaru podľa bodu 2.2 a 2.3 týchto obchodných podmienok.

3.3. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení Objednávky podľa bodu 3.2 uviesť:

 1. číslo Objednávky,
 2. meno a priezvisko resp. obchodné meno Kupujúceho
 3. kontaktnú emailovú adresu Kupujúceho
 4. popis objednaného Tovaru.
 5. dátum objednania Tovaru
 6. bankový účet, na ktorý Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu v prípade postupu podľa bodu 3.4 tohto článku VOP

3.4. V prípade zrušenia Objednávky podľa bodu 3.1 tohto článku obchodných podmienok, Predávajúci nebude požadovať od Kupujúceho úhradu žiadnych poplatkov súvisiacich so zrušením Objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil predávajúcemu Kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia Objednávky podľa bodu 3.1 tohto článku obchodných podmienok, Predávajúci vráti už zaplatenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 (slovom: troch) pracovných dní od zrušenia objednávky Kupujúcemu prevodom na bankový účet Kupujúceho podľa bodu 3.3 písm. f) tohto článku obchodných podmienok.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak Kupujúci uviedol v Objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa Tovar už nevyrába alebo sa nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude Predávajúci neodkladne informovať Kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

3.6. V prípade zrušenia objednávky podľa bodu 3.5 tohto článku obchodných podmienok, Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením Objednávky. V prípade, že Kupujúci už zaplatil Predávajúcemu Kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia Objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 (slovom: troch) pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho podľa bodu 3.3 písm. f) tohto článku obchodných podmienok.

3.7. V prípade zrušenia Objednávky po vyexpedovaní Tovaru a po oznámení jeho expedovania podľa bodu 4.2 týchto obchodných podmienok je Kupujúci povinný Predávajúcemu zaplatiť prevádzkový poplatok vo výške 5,00 EUR (slovom: päť euro) ako aj uhradiť všetky náklady vzniknuté mu v súvislosti s Objednávkou Kupujúceho resp. s jej zrušením. Suma nákladov bude Kupujúcemu vyčíslená a oznámená zaslaním emailovej správy na adresu uvedenú Kupujúcim podľa bodu 2.3 písm. e) týchto VOP alebo zaslaním poštovou prepravou na adresu uvedenú Kupujúcim podľa bodu 2.3 písm. e) týchto VOP.

 

ČLÁNOK 4.
DODACIE PODMIENKY

 

4.1. Dodanie objednaného Tovaru bude realizované v závislosti podľa dostupnosti Tovaru na sklade a prevádzkových možností Predávajúceho. Termín vybavenia Objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia zo strany Predávajúceho v súlade s bodom 2.4 týchto VOP, pričom čas dodania Tovaru sa môže líšiť pri jednotlivých druhoch Tovaru a tento bude uvedený vždy pri konkrétnom Tovare na stránke Predávajúceho www.coffee-board.sk . V prípade dlhšej dodacej doby bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať zaslaním emailovej správy na adresu uvedenú Kupujúcim pri Objednávke Tovaru podľa bodu 2.2 a 2.3 týchto obchodných podmienok alebo oznámená telefonicky na telefónnom čísle uvedenom Kupujúcim pri Objednávke Tovaru podľa bodu 2.3 písm. e) týchto obchodných podmienok.

4.1. Informácia o odoslaní Tovaru bude Kupujúcemu zaslaná formou emailovej správy na adresu uvedenú Kupujúcim pri Objednávke Tovaru podľa bodu 2.3 písm. e) týchto obchodných podmienok alebo oznámená telefonicky na telefónnom čísle uvedenom Kupujúcim pri Objednávke Tovaru podľa bodu 2.3 písm. e) týchto obchodných podmienok.

4.2. Tovar objednaný Kupujúcim je možné:

 1. prevziať osobne v sklade Predávajúceho v sídle spoločnosti Blue-board, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 132, 919 09  Bohdanovce nad Trnavou po predchádzajúcom dojednaní termínu prevzatia s Predávajúcim,
 2. doručením kuriérskou službou na miesto dodania určené Kupujúcim pri Objednávke Tovaru podľa bodu 2.3 písm. e) týchto VOP, a to za podmienok ďalej uvedených v týchto obchodných podmienkach.

4.3. Dopravu na adresu dodania určenú Kupujúcim pri Objednávke Tovaru zabezpečuje Predávajúci. Zásielka s Tovarom vždy obsahuje zároveň daňový doklad (doklad o kúpe Tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list ak povinnosť predloženia návodu na použitie resp. záručného listu ukladajú príslušné právne predpisy.

4.4. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré uviedol v Objednávke podľa bodu 2.3 písm. e) VOP. 0 termíne dodania je povinný Predávajúci informovať Kupujúceho formou zaslania emailovej správy na emailovú adresu Kupujúceho podľa bodu 2.3 písm. e) týchto VOP alebo telefonicky na tel. čísle podľa bodu 2.3 písm. e) týchto VOP. Ak Kupujúci Tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku Tovaru opakovať viac ako 2x (slovom: dvakrát) z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom pri Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu prevádzkový poplatok vo výške 5,00 € (slovom: päť euro) ako aj uhradiť všetky náklady vzniknuté mu v súvislosti s Objednávkou Kupujúceho resp. s jej zrušením a náklady vynaložené Predávajúcim na dodanie Tovaru Kupujúcemu.

4.5. Za vybavenie Objednávky sa považuje prevzatie Tovaru Kupujúcim v súlade s touto zmluvou.

 

ČLÁNOK 5.
KÚPNA CENA TOVARU

 

5.1. Kupujúci je povinný Kúpnu cenu Tovaru uhradiť riadne a včas v súlade s týmito obchodnými podmienkami, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

5.2. Spôsob platby Kúpnej ceny Tovaru si Kupujúci zvolí pri Objednávaní Tovaru, a to označením ním zvolenej možnosti spomedzi možností ponúkaných pri Objednávke Tovaru. Kúpnu cenu Tovaru je možné uhradiť bankovým prevodom na Bankový účet Predávajúceho, službou PayPAL, úhradou prostredníctvom platobnej karty, a to bezprostredne po objednaní Tovaru, dobierkou pri dodaní Tovaru kuriérom alebo v prípade osobného prevzatia Tovaru pri jeho prevzatí.

5.3. V prípade zvolenia platby bankovým prevodom na Bankový účet Predávajúceho podľa bodu 4.7 VOP zašle Predávajúci bezprostredne po vykonaní Objednávky emailovú správu na emailovú adresu Kupujúceho ním uvedené v súlade s bodom 2.3 písm. e) VOP. V takto zaslanej emailovej správe Predávajúci uvedie identifikačné údaje potrebné pre vykonanie platby, a to najmä Bankový účet, variabilný symbol a výšku sumy, v akej je platbu potrebné vykonať. Kupujúci povinný vykonať úhradu Kúpnej ceny v lehote do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín odo dňa doručenia takejto emailovej správy.

5.4. V prípade zvolenia platby dobierkou pri dodaní Tovaru uhradí Kupujúci Kúpnu cenu pri dodaní Tovaru kuriérskou službou resp. pri osobnom prevzatí Tovaru pri jeho prevzatí v mieste osobného prevzatia.

5.5. Jednotlivé poplatky za dodanie Tovaru resp. formu platby Kúpnej ceny sú nasledovné: 

Forma dodania

Spôsob úhrady

Cena v € s DPH

Balík na poštu

Dobierka

3,50

Platba kartou/PayPal

2,50

Osobné prevzatie

Platba pri prevzatí

0,-

 

  

5.6. Garantované doručenie na dodaciu adresu zvolenú Kupujúcim pri dodaní Tovaru je 24 - 48 hodín od odoslania Tovaru zo skladu Predávajúcim v súlade s podmienkami uvedenými v týchto obchodných podmienkach.

5.7. Doručenie bude Kuriér realizovať výlučne v pracovných dňoch (v čase od 8-16 hod).

5.8. V primeranom čase pred dodaním Tovaru bude kuriér Kupujúceho telefonicky kontaktovať na telefónne číslo uvedené Kupujúcim podľa bodu 2.3 písm. e) VOP, za účelom dohodnutia sa o  predbežnom čase dodania Tovaru.

5.9. Kupujúci je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba v prípade, ak nie je poškodený vonkajší obal zásielky. V prípade poškodenia vonkajšieho obalu zásielky, Tovar môžete Kupujúci prevziať, avšak v tomto prípade je povinný uviesť výhrady o poškodení obalu do prepravného listu. Na neskôr uvedené námietky v prípade vonkajšieho poškodenia obalu sa neprihliada.

5.10. Okamžite po prevzatí zásielky je Kupujúci povinný Tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť a správnosť doručenej zásielky. V prípade poškodenia Tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť Kupujúci nahlási na tel. čísle (+421) 0905 404 979 alebo emailovej adrese info(at)coffee-board.sk najneskôr v lehote 12 hodín od momentu prevzatia zásielky Predávajúcemu.

5.11. Na reklamácie mechanického poškodenia zásielky, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu bez uvedenia výhrad podľa bodu 4.12 tohto článku a rovnako v prípade, že akékoľvek vady zásielky nebudú hlásené v súlade s bodom 4.3 tohto článku obchodných podmienok, sa nebude prihliadať vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu.

 

Článok 6.
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

6.1. V prípade porušenia povinnosti Kupujúceho riadne a včas uhradiť Kúpnu cenu a rovnako v prípade porušenia povinnosti Kupujúceho prevziať v súlade s týmito obchodnými podmienkami resp. osobitnými dojednaniami medzi Kupujúcim a Predávajúcim, dochádza momentom porušenia povinnosti zo strany Kupujúceho k zániku Kúpnej zmluvy. V takomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktorú mu v súvislosti s Objednávkou a porušením povinnosti zo strany Kupujúceho vznikli.

6.2. Predávajúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Kúpna cena nebude Kupujúcim uhradená riadne a včas v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Neuhradenie Kúpnej ceny sa považuje za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s § 346 Obchodného zákonníka.

6.3. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak Kupujúci nesplní povinnosti podľa týchto VOP resp. podľa osobitných dojednaní medzi zmluvnými stranami a to najmä ale nie výlučne ak Predávajúci neprevezme Tovar v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

6.4. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak mu bol Tovar dodaný v rozpore s týmito obchodnými podmienkami alebo osobitnými dojednaniami medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak dodanie Tovaru bolo spôsobené zavinením konaním resp. opomenutím konania zo strany Predávajúceho.

6.5. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak porušenie zmluvy alebo týchto obchodných podmienok nebolo zavinené konaním resp. opomenutím konania Predávajúceho, ak k takémuto porušenie došlo z dôvodu existencie skutočností a okolností, za ktoré Predávajúci nezodpovedá.

6.6. Za porušenie povinnosti Predávajúceho dodať Tovar v lehote podľa týchto VOP sa nepovažuje nedodanie Tovaru v stanovenej lehote, ak takéto omeškania bolo spôsobené porušením povinnosti na strane subdodávateľa Predávajúceho resp. spôsobené omeškaním s dodaním Tovaru spôsobené kuriérskou službou zabezpečujúcou dodanie Tovaru.

6.7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP musí byť doručené písomne na adresu Predávajúceho aktuálnu podľa Obchodného registra Slovenskej republiky resp. v prípade odstúpenia Predávajúceho Kupujúcemu na adresu sídla spoločnosti alebo trvalého bydliska, ktorú uviedol pri Objednávke podľa bodu 2.3 písm. b) VOP alebo na inú Predávajúcemu známu adresu. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť jeho doručením druhej zmluvnej strane na jej adresu podľa predchádzajúcej vety alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia zásielky na poštovú prepravu, aj za predpokladu, že sa povinná zmluvná strana o jeho doručení nedozvedela.

6.8. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr do 7 (slovom: siedmich) pracovných dní vrátiť Predávajúcemu Tovar spolu s fotokópiou faktúry, ktorou sa mu Tovar fakturoval a rovnako s uvedením čísla bankového účtu, na ktorý mu bude Predávajúcim zaslaná už uhradená Kúpna cena po odpočítaní nákladov, ktoré Predávajúcemu do momentu odstúpenia od zmluvy vznikli.

6.9. Tovar podľa bodu 6.7 VOP je možné vrátiť Predávajúcemu zaslaním poštou na adresu Blue-board, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 132, 919 09  Bohdanovce nad Trnavou. Kupujúci je povinný Tovar zaslať Predávajúcemu doporučene a takúto zásielku poistiť. Je vylúčené zaslanie vrátaného tovaru na dobierku.

6.10. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu zníženú o náklady vzniknuté Predávajúcemu v súvislosti s Objednávkou resp. so zrušením zmluvy v lehote 7 (slovom: sedem) pracovných dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy a doručenia Tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim v odstúpení do zmluvy podľa bodu 6.7 týchto obchodných podmienok.

6.11. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu zníženú o náklady vzniknuté Predávajúcemu v súvislosti s Objednávkou resp. so zrušením zmluvy. Kúpna cena podľa predchádzajúcej vety bude Kupujúcemu vrátená v lehote 14 (slovom: štrnásť) pracovných dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy a doručenia Tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim v odstúpení do zmluvy podľa bodu 6.7 týchto obchodných podmienok.

6.12. Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú na právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, pričom na fyzické osoby spotrebiteľa sa vzťahujú za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi postavenie spotrebiteľa.

  

ČLÁNOK 7.
ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A SERVIS

 

7.1. Záručná doba je 24 (slovom: dvadsaťštyri) kalendárnych mesiacov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená právnymi predpismi alebo Predávajúcim iná záručná doba, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s Tovarom oprávnenou osobou.

7.2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne od kedy sa o vade dozvedel u Predávajúceho, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci si uplatní reklamáciu ohlásením reklamačnej skutočnosti Predávajúcemu prostredníctvom telefonátu na kontaktnom telefónnom čísle alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu.

7.3. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len za podmienky, že vady na Tovare, zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka podľa týchto VOP a iba ak Tovar bol zakúpený u Predávajúceho.

7.4. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení Tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi Predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom vady.

7.5. Právo na záruku zaniká najmä v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným Kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru, používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru, zanedbaním starostlivosti o Tovar, poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

7.6. Reklamovaný Tovar je možné zaslať Predávajúcemu poštou na adresu Blue-board, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 132, 919 09  Bohdanovce nad Trnavou.

7.7. Reklamovaný Tovar je možné odovzdať a prevziať aj osobne na adrese Blue-board, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 132, 919 09  Bohdanovce nad Trnavou, a to výlučne po predchádzajúcej dohode s Predávajúcom zaslanej vo forme emailovej správy na emailovú adresu info(at)coffee-board.sk .

7.8. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie Tovaru. Potvrdenie sa vydá v písomnej forme, pričom spôsob doručenia potvrdenia zvolí Predávajúci, a to vo forme zaslania e-mailovej správy na ním označenú e-mailovú adresu alebo v písomnej forme na ním zvolenú adresu resp. v prípade osobného prevzatia reklamovaného Tovaru odovzdaním k rukám Kupujúceho v mieste osobného odovzdania. Ak nie je možné potvrdenie doručiť Kupujúcemu ihneď v súlade s týmto bodom, doručí Predávajúci potvrdenie Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.10. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, zaplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

ČLÁNOK 8.
USTANOVENIA PODĽA ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI ZÁSIELKOVOM PREDAJI

 

8.1. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa vzťahujú výlučne na Kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, a to najmä Občiansky zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8.2. V súlade s § 10 ods. 1 a ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji si Predávajúci týmto plní svoju povinnosť uloženú mu v § 10 ods. 1 a ods. 4 zákona, a to oznámením nasledujúcich skutočností:

 1. predaj vykonáva spoločnosť Blue-board s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 132, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, IČO: 46 495 657, DIČ: 2820014032.
 2. opis Tovaru je vždy uvedený pri konkrétnom Tovare resp. službe na internetovej
  stránke Predávajúceho www.coffee-board.sk .
 3. cena Tovaru je vždy uvedený pri konkrétnom Tovare na internetovej stránke
  Predávajúceho www.coffee-board.sk .
 4. dodacie podmienky a náklady na dodanie Tovaru sú uvedené v čl. 4 a čl. 5 týchto VOP.
 5. platobné podmienky sú uvedené v čl. 5 týchto VOP.
 6. poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy je uvedené v bode 8.3 až 8.7 týchto obchodných podmienok.
 7. lehota počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny je uvedená v čl. 3.5 týchto VOP. Cena Tovaru je vždy uvedená pri konkrétnom Tovare na internetovej stránke Predávajúceho www.coffee-board.sk .
 8. minimálna lehota, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, sa neuvádza nakoľko sa nejedná o nepretržité resp. opakované poskytnutie Tovaru.
 9. podmienky na postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na  odstúpenie do zmluvy alebo nemožnosti dostúpenia od zmluvy podľa 12 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji sú uvedené v tomto článku obchodných podmienok
 10. adresa predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť je Blue-board s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 132, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, resp. na emailovú adresu info(at)coffee-board.sk .
 11. informácie o záruke a o servisných službách sú uvedené v čl. 7 týchto VOP.

8.3. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 (slovom: siedmich) pracovných dní odo dňa prevzatia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8.4. Ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 (slovom: siedmich) pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia Tovaru.

8.5. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia Tovaru.

8.6. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať Tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za Tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním Tovaru. Náklady na vrátenie Tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

8.7. Ak sa Predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 12 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8.8. V prípade spotrebiteľa sa postupuje pri reklamácii primerane podľa ustanovení čl. 7 týchto obchodných podmienok s výnimkou práv a povinností uvedených v bode 8.9 a nasl. tohto článku obchodných podmienok.

8.9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď po uplatnení reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.10. Ak spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 (slovom: dvanástich) mesiacov od jeho kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohradu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

8.11. Ak spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 (slovom: dvanástich) mesiacoch od jeho kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohradu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.12. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, (zaslaním emailovej správy, telefonicky a podobne) Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

ČLÁNOK 9.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

10.1. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (najmä ale nie výlučne osobných údajov uvedených v bode 2.3 týchto VOP) v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení. 10.2. Predávajúci bude osobné údaje spracúvať najmä:

 1. za účelom uzatvorenie Kúpnej zmluvy s Kupujúcim
 2. za účelom vystavenia fakturačného (daňového dokladu) Kupujúcemu
 3. za účelom vedenia zoznamu svojich zákazníkov
 4. na štatistické účely o počet svojich zákazníkov, štruktúre svojich zákazníkov a podobne
 5. na reklamné účely Predávajúceho
 6. na účel spolupráce a súčinnosti pri plnení predmetu Kúpnej zmluvy.

10.3. Doba zhromažďovania a spracovania osobných údajov v rozsahu podľa týchto obchodných podmienok sa zhoduje s dobou trvania Kúpnej zmluvy a v prípadoch uskutočňovania vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnutý Tovar, na vybavenie podaní Kupujúceho, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Predávajúci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku Kúpnej zmluvy.

10.4. Pri Objednávke Tovaru prostredníctvom objednávkového formuláru podľa bodu 2.1 písm. a) týchto VOP, Kupujúci označením miesta na to určeného vysloví svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a to za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

10.5. V prípade Objednávky zaslaním emailovej správy podľa bodu 2.1 písm. c) týchto VOP Kupujúci bude na vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov vyzvaný Predávajúcim v správe zaslanej Kupujúcemu, v ktorej potvrdí akceptáciu Objednávky podľa bodu 2.4 a 2.5 týchto obchodných podmienok.

10.6. Kupujúcim je oprávnený písomne odvolať svoj súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov podľa týchto obchodných podmienok udelený Predávajúcemu v zmysle týchto obchodných podmienok až po uplynutí doby uvedenej v bode 9.3 týchto VOP.


ČLÁNOK 10.
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

 

10.1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji a ostatných príslušných právnych predpisov.

10.2. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

10.3. Spory vzniknuté z právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim budú zmluvné strany

riešiť najskôr rokovaním, najmä postupom upraveným v reklamačnom poriadku.

10.4. Ak sa spor nevyrieši podľa bodu 10.3 VOP, zmluvné strany sú oprávnené uplatniť svoje právo na príslušnom súde Slovenskej republiky.

10.5. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

10.6. Všeobecné podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke Predávajúceho www.coffee-board.sk .

10.7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.11.17.

 

 

Konateľ spoločnosti Blue-board, s.r.o.

Ing. Radovan Urban